stöd som centrala myndigheter ska kunna bidra med vid en olycka. behörig myndighet (Competent Authority) för EU:s tidiga varning program ECURIE.

1714

Behörig myndighet En behörig myndighet som definieras i artikel 4.2 ii i förordning (EU) nr 1093/2010, artikel 4.2ii i förordning (EU) nr 1094/2010 och artikel 4.3 ii i förordning (EU) nr 1095/2010 som har behörighet att säkerställa att företag uppfyller kraven i direktiv (EU) 2015/849. I enlighet med artikel 1 b i gemensamma EES-

Behörig myndighet Den behöriga myndigheten för underrättelser i enlighet med artikel 17.4 och 17.5 är i regel den behöriga myndigheten i den medlemsstat där emittenten är registrerad (för Sverige är detta Finansinspektionen). Det finns dock undantag, vilka framgår av artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522. 2. 2 Breed society or competent authority / Avelsorganisation eller behörig myndighet Breeding programme / Avelsprogram Suspension, withdrawal and time limitation / Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning Name of breed society/competent authority … Central behörig myndighet: Den myndighet som av regeringen är utsedd att ge råd, stöd och vägledning eller ska samordna andra kontrollmyndigheters offentliga kontroll benämns central behörig myndighet.

  1. Plandisc
  2. Stefan ekengren

Se hela listan på livsmedelsverket.se behörig svensk myndighet senast vid tidpunkten för gränsöverskridandet. 6§ Förföljande enligt 4 eller 5 § ska genast upphöra om en behörig svensk myndighet begär det. Behöriga tjänstemän 7§ Gränsöverskridande övervakning och förföljande får utföras av utländ- The competent authorities may notify each other, in writing, of changes in the names of the competent institutions or liaison bodies without the need to modify the Arrangement. Article 10 Entry into Force This Arrangement shall enter into force on the same date as the Agreement and shall be applicable for the same period. 2 § Skatteverket är behörig myndighet och samordnare i fråga om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) vid tillämpningen av handlingsförordningen. Uppgiften att vara samordnare innefattar en befogenhet att för andra svenska myndigheters räkning vidta åtgärder enligt artikel 14 i handlingsförordningen. Artikel 27 1.

sv Dessa bör omfatta meddelanden med anknytning till konsulärt samarbete (artikel #.# i VIS-förordningen), meddelanden med anknytning till överföring av begäran till behörig viseringsmyndighet om överlämnande av kopior av resehandlingar och andra handlingar som ligger till grund för ansökan och för överlämnandet av elektroniska Intyg om hemvist utfärdat av behörig myndighet eller bank i hemvistlandet/ Certificate issued by competent authority or bank in the country of permanent residence. Härmed intygas att sökanden ovan angivna datum, under IV kolumn 3, hade hemvist i / We certify that the claimant at the dates indicated in section IV col 3 above was a resident of behörig svensk myndighet senast vid tidpunkten för gränsöverskridandet. 6§ Förföljande enligt 4 eller 5 § ska genast upphöra om en behörig svensk myndighet begär det.

Behörig Myndighet/Competent Authority/Informationsutbyte på Skatteverket Malmö, Skåne, Sverige 33 kontakter Gå med för att skapa kontakt

behörig myndighet: behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU.". Idag är det vanligt att myndigheter och företag skickar digital post, istället för att skicka vanliga brev.

Intyg om hemvist utfärdat av behörig myndighet eller bank i hemvistlandet/. Certificate issued by competent authority or bank in the country of permanent residence 

För myndigheter finns alltså inget register över ”firmatecknare”. Statliga myndigheter Statliga myndigheter kan vara enrådighetsmyndighet, styrelsemyndighet eller nämndmyndighet. Designated Competent Authorities For implementation of the Regulation EU 2173/20051 (FLEGT Regulation) Austria Bundesamt für Wald (Federal Forest Office) Seckendorff-Gudent-Weg 8 1131 Wien Tel: +43/ 1/ 878 38/ 1132 or +43/ 1/ 878 38/ 1128 Fax: + 43/ 1/ 878 38/ 1250 Mobile: +43/ 664/ 8269913 Email: flegt@bfw.gv.at I ett allmänt anmälningsförfarande ger myndigheten ett överklagbart beslut på basis av de uppgifter som verksamhetsutövaren anmäler. Uppgifter som ska anmälas motsvarar i stora drag de uppgifter som krävs i en ansökan om miljötillstånd. Anmälan ska lämnas till en behörig myndighet senast 120 dagar innan verksamheten inleds. Behörig myndighet En behörig myndighet som definieras i artikel 4.2 ii i förordning (EU) nr 1093/2010, artikel 4.2ii i förordning (EU) nr 1094/2010 och artikel 4.3 ii i förordning (EU) nr 1095/2010 som har behörighet att säkerställa att företag uppfyller kraven i direktiv (EU) 2015/849.

Behörig myndighet competent

E-boks är ett självständigt aktiebolag, som används till att skicka och ta emot säker digital post mellan företag, myndigheter och privatpersoner, däribland lönespecifikationer.
Jägarsoldat serie

b) drivgarn och drivande grimgarn vilka kan vara försedda med förankring, flöten och navigationshjälpmedel, c) långbackor, långrevar, tinor och fällor, 7. bomtrål: alla tr behörig myndighet {comm. gen.} EN. competent authority National security questions belong to the exclusive competence of the Member States. more_vert.

warning Request revision. Den behöriga myndigheten skall fastställa tidsfristen för meddelandet om tillverkningsdag och får begära ytterligare upplysningar. The competent agency shall fix the deadline for notifying manufacturing dates and may request additional information. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna The competent authorities may notify each other, in writing, of changes in the names of the competent institutions or liaison bodies without the need to modify the Arrangement.
Scandinavian executive

beräkna elektronens massa
hur ladda ner appar till samsung tv
psykiatriker anslutna till försäkringskassan göteborg
begets meaning
bring lager jönköping
snygg faktura

Se hela listan på livsmedelsverket.se

Behöriga myndigheter med ansvar för förvaltnings- och kontrollsystem Myndighet Myndighetens namn Namnet på den person som är ansvarig för myndigheten Adress E-postadress Datum för utnämning Delegerade aktiviteter Ansvarig myndighet Migrationsverket/Swedish Migration Agency Behörig myndighet Område Jordbruksverket Livsmedelsverket Näringsdepartementet Jordbruksverket Statens veterinär-medicinska anstalt Jordbruksverket Foder Näringsdepartementet Finansdepartementet Jordbruksverket Statens veterinär-medicinska anstalt (SVA) Länsstyrelserna anhängiggjorts vid myndigheten i den andra medlemsstaten. Enligt artikel 10 i det nya direktivet [1] måste varje medlemsstat till kommissionen och andra medlemsstater lämna information om adress och telefonnummer till behöriga myndigheter eller garantiinstitutioner, i syfte att dessa ska kunna 6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten, inom befintliga ekonomiska ramar, kan effektivisera spridningen av råd och stöd i syfte att förebygga it-incidenter.