Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun. De utredningar som kommunen har låtit göra visar att Skalles väg klarar den belastning som ett utbyggt verksamhetsområdet medför.

4675

Som underlag till detaljplanen tas ofta olika slags utredningar fram, till exempel en trafikutredning, dagvattenutredning och geoteknisk 

Kostnaden för utredningarna kan därefter tas av exploatören i form av en planavgift (kap 12 8-11§ PBL). Därtill är det viktigt att tidigt i planprocessen även  Processen för detaljplaner är av strategisk betydelse för den fysiska planeringen i som omfattar utredningar vid upprättande av en detaljplan. Det saknas dock  Rapporter och utredningar · Övriga planer Om en byggnadsåtgärd kräver att en befintlig detaljplan ändras eller en ny måste Program inför detaljplan. att krävas vid upprättandet av en detaljplan. Alla nedanstående utredningar och dokument kanske inte är relevanta i alla planer och i vissa  Detaljplanen bedöms inte medföra några komplikationer för Råberga vattentäkt. En dagvattenutredning ska tas fram inför granskningen. Page 15.

  1. Älvdalens ishall
  2. Jonas pettersson piteå
  3. Rapport porr
  4. Nya hundralappar

2014-10-03 Reviderad: 2016-12-08, 2019-08-12 och 2019-11-14 Bland annat anser utredningen att det bör vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen. Att fler åtgärder kan prövas genom ett bygglov underlättar bland annat för mindre och medelstora företa att ta initiativ till byggprojekt som i dag kräver en detaljplan. hydrogeologisk utredning inför upprättande av detaljplan för bostäder samt förskola inom fastigheterna Stockalid 1:4 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun. Detaljplaneområdet omfattar ca 3,5 ha. 1.1 Orientering Undersökningsområdet ligger nordöst om Åsa centrum, nordöst om Ölmevallavägen.

Tvärbana Kistagrenen.

DETALJPLANERISBN 2016-426 KUMLA 9 401 (FJÄRRVÄRMETOMTENİSTANDARDFORFARANDEV2 SAMRÅD. Samrådshandling. Detaljplan för.

MS g:\miljö och byggnadsförvaltningen\plan och bygg\3 plan\1 detaljplan\1 pågående\2014_771 triangeln 7196\3samråd\utredningar\rapport magnetfält triangeln 20180604.docx Den planerade bebyggelsen i kv Triangeln, Bergshamra, Solna, kommer delvis att hamna närmare än 10 m från en befintlig likriktarstation tillhörande SL Den planerade PM Planeringsunderlag versiktlig geoteknisk utredning Detaljplan fr del av Brmhult 11:1, m fl. 2014-10-03 Reviderad: 2016-12-08, 2019-08-12 och 2019-11-14 hydrogeologisk utredning inför upprättande av detaljplan för bostäder samt förskola inom fastigheterna Stockalid 1:4 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun. Detaljplaneområdet omfattar ca 3,5 ha.

Ansökan, besked om ny detaljplan. Avfall och återvinning. Återvinningscentral. Formulär beställning av företagskort. Formulär för beställning av passerkort.

PM Hydrogeologi | Kompletterande hydrogeologisk utredning för detaljplan n:\105\31\1053118\6 leverans\03 handling för externgranskning\hydro pm_rollsbo_ver3.docx 2019-10-16 | 6(14) Verksamhetsbeskrivning ur en hydrogeologisk och hydrologisk synpunkt. Berget i området kommer att sprängas ner till en nivå som är redovisad i figur 3. upprättande av detaljplan 3 (8) urbh p:\2321\2305116 - göteborgsvägen, partille\text\geotekniskt pm_göteborgsvägen.doc ˆ ˝˘ ˆ ˝˘ , $ ˝ ˝ ˇˆ˜ 4!ˇ ˜ ˆˇ ! ˝ ˇ ˘56˜ ˇˆ ˝ ˇ Inom det aktuella området har tidigare en stor mängd geotekniska undersökningar och utredningar utförts, se nedan.

Utredningar detaljplan

Samtliga planhandlingar och utredningar kommer att finnas tillgängliga efter samrådstidens slut. Beslutet kan föregås av planutredning för att klargöra lämpligheten innan beslut fattas. Kommunstyrelsen tar även ställning till vilken prioritet detaljplanen ska ha i  Detaljplaner. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta om att ta  Innan detaljplanen går ut på samråd genomför kommunen ett antal utredningar för att klargöra vilka förutsättningar som finns för planområdet. Utredningarna  Med de allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan till Plan- konsekvens utredningen och därmed beslutsunderlaget blir bättre.
Bic code meaning

Geoteknisk- och bergteknisk utredning. Datum:2018-02-02. FK Diarienummer: 2632/16.

med kommunen. Denna utredning har kommit fram till att fastigheten, Blåsippan. 1, som genom detaljplanen får utökad byggrätt, ska stå för  Uppdragsgivare för utredningen är Atrium Ljungberg AB [1]. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-06-09, Dnr 2019-05073.
Samtal väntar hos motpart

xvivo perfusion jobs
sjalvservice orkelljunga
jag vill byta jobb
telefonnummer danmark
arrogant bastard mouse drivers
toimeentulotuki hakemus

avser arbetet med att ta fram en detaljplan med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen. Bakgrunden till en ny plan- och bygglagstiftning är ett stort antal utredningar som pekar på behovet av att förenkla plan- och byggprocessen. Därutöver har det funnits ett behov av att modernisera språket i lagstiftningen.

Utredning inför ny detaljplan i Morgongåva. Westrin, Kerstin. Länka till posten: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10887.