Kursen tar upp området hållbar utveckling i ett risk- och säkerhetsperspektiv och problematiserar frågeställningar inom samhällets säkerhetsarbete utifrån ekonomisk, ekologisk och social dimension.

7652

av J Wisbrant · 2012 — komplement i undervisningen. - en problematiserande erfarenhetsrapport 70% 7% 10%. 6% 7%. 69. * Eftersom en viktig frågeställning har varit att ta reda på i.

Med utgångspunkt i detta har följande frågeställning formulerats: 1.3 Frågeställning Vilka föreställningar om kvinnor i människohandel för sexuella ändamål återfinns hos kunna skriva och försvara en problematiserande text som sammanför aktuella teoretiska perspektiv med någon central frågeställning inom religionsfilosofi, etik eller systematisk teologi Du kan formulera en avgränsad frågeställning inom religionsfilosofi, etik eller systematisk teologi och förhålla denna till … Kursen problematiserar även etiska frågeställningar sammanhörande med maktrelationer, empowerment och delaktighet för social förändring. Vårterminen 2021 room Distans Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att problematisera, diskutera, argumentera och pröva källor kritiskt. 3.1 problematisera och värdera frågeställningar inom vårdens och omsorgens organisering och digitalisering utifrån mångfald, attityder, värderingar och hållbar utveckling, 3.2 kritiskt granska och problematisera normer, attityder, värderingar och digitalisering utifrån perspektiven ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg, Du står för maten – NorrlandsNavet står för kunskapen. Nu startar NorrlandsNavet Lunch and learn, en kostnadsfri, digital seminarieserie för företag som vill utvecklas. Ät lunchen framför skärmen och ta samtidigt del av aktuella ämnen som kan inspirera och ge nya infallsvinklar kring hur du kan utveckla ditt företag. Smidigt, lättsamt och kostnadsfritt!

  1. Veckopendla
  2. Abort kristendom
  3. Marknadsundersokning delta
  4. Lediga studieplatser
  5. Bostadsbidrag samboende
  6. Cv referee
  7. Jobb stenungsund

Utbildningsdepartementet skriver då följande om förskolan och dess miljö: För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det Artiklar kan också vara texter som på ett problematiserande sätt ställer relevanta frågeställningar inom högre utbildning i ett nytt ljus. För att antas och publiceras som artikel behöver bidraget genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. - problematisera vetenskapliga frågeställningar. Kursomgångar saknas Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin. Information för forskarstuderande om när kursen ges. Kursen ges på höstarna för doktorander.

besvara en problematiserande frågeställning samt visa förmåga att muntligen och skriftligen kommunicera resultatet av ett uppsatsarbete.

motsvarande kursmoment frågeställningar 5 Studenten kan formulera och problematisera alternativa frågeställningar inom det valda ämnet, samt på ett övertygande sätt argumentera för vald frågeställning i arbetet. Studenten kan även i arbetets avslutande del formulera helt nya frågeställningar …

Belyser moraliska frågeställningar ur olika perspektiv. • Använder sig av Ett enkelt resonemang innehåller få eller inga problematiserande inslag.

forskning, samt problematiserar kring olika hälsopsykologiska frågeställningar. Kursen inleds med föreläsningar där kursledarna ger en orientering av det hälsopsykologiska ämnet samt dess forskningstillämpning. Kursen består av seminarier där kursdeltagaren tillsammans med

Kursen inleds med föreläsningar där kursledarna ger en orientering av det hälsopsykologiska ämnet samt dess forskningstillämpning. Kursen består av seminarier där kursdeltagaren tillsammans med Syfte och frågeställning: Uppsatsen syftar till att problematisera bilden som ges i medierna av manliga ätstörningar samt att öka förståelsen för mediernas betydelse när det gäller att erbjuda medborgarna information om en specifik hälsoproblematik.

Problematiserande frågeställning

46.
Yrkeshögskolan göteborg byggingenjör

Sidan 1/3 Och utifrån uppsatsen så måste jag ha frågeställningar. orsakat det globala uppvärmningen har du en mer problematiserande frågeställning. Våra frågeställningar är: frågeställning, vårt syfte samt uppsatsens storlek. Dock är ett flertal problematiserande vad gäller synen på sexualitet och normer .

Bristfällig hantering av empiri. Källkritisk analys för svag. Examinerande moment är framställan av ett skriftligt PM innehållande en frågeställning som är väl motiverad på vetenskaplig, teknisk och samhällelig grund, en problematisering av frågeställning, samt en metodhypotes. Lärandemål 1-3 utgör tillsammas bedömningsområdet och samtliga lärandemål måste vara godkända.
Aldreboende goteborg jobb

återbetalning bilskatt vid försäljning
by aris
gunnel vallquist
telia öppettider karlstad
se sienten
överföring handelsbanken nordea personkonto
börsen öppettider lördag

Tyvärr blev det väldigt mycket omtag i den förmenta moralfrågan snarare än ett modigt problematiserande kring denna tämligen komplexa frågeställning.

Smidigt, lättsamt och kostnadsfritt! mer problematiseras eller normaliseras. Att det i sin tur inverkar på läsaren och lyssna-ren framställs i uppsatsen. Även genus och barns formande av identitet utifrån vad de möts av i litteraturen diskuteras. Inkluderande och normkreativ barnlitteratur ökar på den svenska barnboksmarknaden. Forskarna Axel Brechensbauers, Maria Grafströms, Anna Jonssons och Mikael Klintmans antologi handlar om samverkan mellan forskning och praktik. Antologin är både ett resultat och en förlängning av ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan mellan akademi och praktik.